BENDEX Sp. z o.o. Sp. k. uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POPW.01.04.00-20-0012/18 pn. „Dążenie do rozwoju poprzez konsekwentne inwestowanie we wzornictwo – wdrożenie do produkcji innowacyjnych urządzeń z instalacjami gazowymi firmy Bendex” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0012/18-00 z dnia 05.10.2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap

Celem projektu jest rozwój wzornictwa w firmie, dzięki opracowaniu i wdrożeniu do produkcji nowej kategorii produktów wykorzystujących instalacje gazowe oraz wdrożenie innowacji produktowej.

Wartość projektu: 6 231 180,00 zł

Dofinansowanie: 2 999 000,00 zł

 

BENDEX Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0074/19 pn. „Promocja polskiej przedsiębiorczości poprzez uczestnictwo BENDEX Sp. z o.o. Sp.k. w targach międzynarodowych” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0074/19-00 zawartą dnia 30 września 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,  Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności  na rynku krajowym jak i międzynarodowym.

 

Wartość projektu  138 000,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  100 000,00 PLN.